Αξιόπιστες υπηρεσίες

Logistics, αποστολές εμπορεύματων, μεταφορές και αποθήκευση

Μέσω των 80 αρθρωτών φορτηγών και 360 ρυμουλκούμενων οχήματων που διατηρούμε σε διαρκή χρήση, καθώς και του εκτεταμένου δικτύου έμπειρων μεταφορέων με το οποίο συνεργαζόμαστε, διαθέτουμε όλα τα εφόδια προκειμένου να αποθηκεύσουμε ή να μεταφέρουμε τα προϊόντα σας με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Εξειδικευόμαστε στις μεταφορές προς Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία. Επιπλέον, σας παρέχουμε κάλυψη για οποιονδήποτε προορισμό επιθυμείτε.